Paul Blokhuis wil ook een huis voor iedereen

Toen staatssecretaris Paul Blokhuis vorig jaar vernam dat er in Nederland 40.000 dak- of thuisloze mensen zijn, schrok hij zich rot. “En dan snap ik wel dat er mensen zijn die denken: ‘gast, heb je onder een steen geleefd ofzo?’, maar ik schrok er oprecht van dat dit aantal zo fors en in tien jaar tijd verdubbeld was. We waren op dat moment bezig met plannen voor jongeren die op straat leefden, maar we hebben toen besloten om die plannen zo snel mogelijk uit te breiden naar de hele doelgroep dak- en thuislozen.”

Gepubliceerd: 15 juli 2020 in Samenleving Tekst: 
Leger des heils

Paul Blokhuis wil ook een huis voor iedereen

Toen staatssecretaris Paul Blokhuis vorig jaar vernam dat er in Nederland 40.000 dak- of thuisloze mensen zijn, schrok hij zich rot. “En dan snap ik wel dat er mensen zijn die denken: ‘gast, heb je onder een steen geleefd ofzo?’, maar ik schrok er oprecht van dat dit aantal zo fors en in tien jaar tijd verdubbeld was. We waren op dat moment bezig met plannen voor jongeren die op straat leefden, maar we hebben toen besloten om die plannen zo snel mogelijk uit te breiden naar de hele doelgroep dak- en thuislozen.”

Gepubliceerd: 15 juli 2020 in Samenleving Tekst: 
Leger des heils

Een roerig jaar volgde. Een jaar waarin de media meer dan normaal aandacht besteedden aan de problemen van dak- en thuisloze mensen. Blokhuis zelf trad in overleg met zijn medebewindvoerders, want er moest iets gebeuren. Geregeld bracht hij werkbezoeken aan gemeenten en opvanglocaties, waaronder die van het Leger des Heils. En het werd een jaar waarin het coronavirus een hele andere dimensie gaf aan de term ‘thuisblijven’.

LEGER DES HEILS OOK SLACHTOFFER SYSTEEM

“Kijk, ik heb natuurlijk wel iets met het Leger des Heils,” glimlacht de politicus van de Christenunie. “Ik vind het met name mooi om te zien hoe geloof bij het Leger niet alleen op de zondag wordt beleefd, maar dagelijks in praktijk wordt gebracht. Altijd bezig voor de ander en je rol in het ‘er zijn voor de ander’ dubbel en dwars waarmaken. Maar ook het Leger des Heils liep vast in het systeem; er waren geen woonplekken beschikbaar, doorstroom was daarmee nauwelijks mogelijk en de opvang zat overvol.”

CORONACRISIS MAAKTE PROBLEMEN PIJNLIJK DUIDELIJK

En toen brak ook in Nederland de coronacrisis los. Er moesten maatregelen genomen worden om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Het devies luidde onder meer: blijf zoveel mogelijk thuis… Maar hoe moesten mensen zonder dak boven hun hoofd dat dan doen? Het Leger des Heils startte een campagne voor dak- en thuislozen en Paul Blokhuis benadrukte de problematiek in de media: ‘Het aantal mensen zonder dak boven hun hoofd is onacceptabel groot en de coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het aantal woonplekken met begeleiding voor deze groep tekort schiet.’ De problemen voor deze doelgroep waren onontkoombaar groot en er moest iets gebeuren. Het kabinet garandeerde 200 miljoen euro voor de opvang en niet veel later kwam Blokhuis met het plan om 10.000 nieuwe woonplekken te creëren voor het eind van 2021. Hij licht toe: “Natuurlijk maakte de coronacrisis pijnlijk duidelijk dat deze doelgroep in zwaar weer zat, maar al ruim voor de crisis waren we gestart met het maken van plannen. En ook zonder corona had het plan voor 10.000 woonplekken er gelegen.”

"Ook zonder corona had het plan voor 10.000 woningen er gelegen"

WIE DOET WAT?

Hij vervolgt: “Het plan om nu deze flinke hoeveelheid woonplekken te gaan realiseren, is een gezamenlijke inspanning van kabinet, gemeenten en woningcorporaties. En er worden echt prestatieafspraken gemaakt, om te garanderen dat die plekken er ook komen. Het kabinet staat garant voor de middelen en zorgt dat de randvoorwaarden worden ingevuld. De gemeenten en woningcorporaties nemen de uitvoering voor hun rekening en krijgen daarvoor ook de ruimte. Daarbij kijken we niet alleen naar het realiseren van woonruimte, maar ook naar de benodigde begeleiding en zorg die deze mensen nodig hebben. De centrumgemeenten (in Nederland zijn 43 centrumgemeenten aangewezen die een regierol vervullen in de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen) nemen in ieder geval de realisatie van 5.000 nieuwe woonplekken voor hun rekening. De rest bestaat uit flexwoningen, woning delen en/of ombouwen van bestaande  (woon)ruimte. Dat betekent niet dat er alleen prestatieafspraken gelden met de centrumgemeenten, die afspraken gelden voor álle gemeenten.”

WOONPLEKKEN ALLEEN NIET GENOEG

De staatssecretaris benadrukt dat je er met het realiseren van woonplekken alleen niet bent. “We zullen op drie fronten moeten strijden. Allereerst moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen dat mensen op straat belanden. Mensen echt zíen en als ze in de problemen komen, meteen hulp bieden. Bijvoorbeeld met betrekking tot schuldenproblematiek. Mensen uit hun huis zetten is niet de oplossing. Gerichte en deskundige hulp wel. Ten tweede moet de opvang kleinschaliger en kortdurender. De maatschappelijke opvang moet een kortdurende situatie zijn, waarin mensen zo snel mogelijk worden geholpen op de weg naar herstel. En ten slotte moeten mensen dus een eigen woonplek krijgen, waarmee ook hulp en begeleiding veel beter en effectiever georganiseerd kan worden.”

ROL VOOR HET LEGER DES HEILS

Wat verwacht Blokhuis van het Leger des Heils? “Ik verwacht dat jullie de opvang en begeleiding zo organiseren dat mensen zo kort mogelijk in een opvangsituatie zitten en zo snel mogelijk door kunnen stromen naar een eigen woonplek. En als ik zie hoe het Leger daarin staat, dan heb ik daar alle vertrouwen in. Bij het Leger des Heils worden mensen gezien in hun nood, worden ze serieus genomen en wordt samen met de cliënt gekeken naar oplossingen; niet ‘je moet nu dit of dat’, maar ‘hoe zullen we het doen?’. Serieus kijken naar perspectief voor iedereen.” Maar Blokhuis verwacht stiekem nog wat meer. “Het Leger des Heils heeft zoveel kennis en kunde in huis dat ik ook wel een rol zie in de daadwerkelijke realisatie van woonplekken. Jullie weten als geen ander waar zo’n woonplek aan moet voldoen, dus ik zou zeggen: pak je rol!”